Disclaimer

De getoonde informatie op deze website is met grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor foutieve of onvolledige informatie. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website of de modules die in deze website worden gebruikt. Aan de berekeningen die met behulp van door de gebruiker verstrekte gegevens tot stand zijn gekomen, kunnen geen rechten worden ontleend.

Wij stellen alles in het werk om misbruik te voorkomen. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden.

Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn enkel bedoeld ter informatie van de gebruiker. Deze sites worden niet door ons onderhouden en zijn door ons niet gecontroleerd of goedgekeurd. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de toegankelijkheid en inhoud van websites van derden en garanderen niet dat zij vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, namen, handelsnamen, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij ons dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site -al dan niet in bewerkte vorm- te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met de hierboven beschreven voorwaarden en beperkingen.

 

E-mail disclaimer:

Onze berichten bevatten vertrouwelijke informatie en zijn uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Indien u als niet-geadresseerde een bericht van ons ontvangt, wordt u verzocht direct de afzender hierover te informeren en het bericht te vernietigen. Aan de inhoud van dit bericht kunnen door derden geen rechten worden ontleend. Molenaar & Zwarthoed Adviseurs BV, statutair gevestigd te Volendam en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 36006995. Molenaar & Zwarthoed Adviseurs BV staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden E-mail, noch voor tijdige ontvangst ervan.


Our communication contains confidential information and is intended only for use by the addressee. If you are not the intended recipient of our communication, please inform us immediately and destroy this communication. Third parties cannot derive rights from this communication. Molenaar & Zwarthoed Adviseurs BV, having its registered offices in Volendam and registered with the trade register under no. 36006995. Molenaar & Zwarthoed Adviseurs BV does neither accept any responsibility and/or liability for the improper and incomplete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt.